IT SAUGOS IR RIZIKŲ VERTINIMAS

Informacija ir nepertraukimas paslaugų tiekimas yra kritinis klausimas šiandieninei įmonei. Eksponentiškai augant duomenų, technologijų, vartotojų skaičiui informacinė sauga neapsiriboja tik technologiniu aspektu. Technologija tai tik vienas iš informacinės saugos dedamųjų, negalinti veikti atskirai be - tinkamos technologijos paruošimo, valdymo bei naudojimo, edukacijos, fizinės saugos, rizikos valdymo, bei kitų nuolatinės disciplinos reikalaujančių priemonių.

IT-Topas IT saugos ir rizikų vertinimas atliekamas patyrusių saugos specialistų bei IT valdymo praktikų.

Konsultuojame bei atliekame vertinimus:

Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 “Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo”.

Vidaus reikalų ministerijos išleista metodine priemonei „Rizikos analizės vadovas“;

Techniniams valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832.

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1209.

Kitiems LR teisės aktams.

Gerosioms ITIL valdymo praktikoms.

COBIT praktiniam saugos taikymui.

Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (GDPR).

Padedame pasirengti LST ISO/IEC 27001:2013, LST ISO/IEC 9001:2008 sertifikavimui.